ბურჭულაძე, გიორგი

ქართული სიტყვა-კაზმული მწერლობის ანთოლოგია : ტომი I. (V-XII საუკ.) გიორგი ბურჭულაძე ; რედაქტორი ია ეკალაძე. - თფილისი-ქუთაისი : 1928 - 199 გვ. ; 24 სმ. სურ.,

გამოცემის ხელმძღვანელნი : მელიტონ თევდორაძე ; ანდრო შილაკაძე.


ქართული ლიტერატურა

ეკალაძე, ია

821.353.109 / ქ. 24
Languages: 
Powered by Koha